[tz] [PATCH] tzdata: Asia/Ha_Noi: Add new timezone

Paul Eggert eggert at cs.ucla.edu
Sun Oct 12 15:16:05 UTC 2014


Trần Ngọc Quân wrote:
> -            8:00  -    IDT   1954 Nov 1
> +            8:00  -    IDT   1954 Nov 10

Thanks, but where did the "10" come from? Is there a source that we can cite? 
The cited web page <http://www.thoigian.com.vn/?mPage=P80D01> says this:

"Ngày 1/4/1947. Theo nghị định ngày 28/3/1947 của chính quyền thực dân (Công báo 
Đông Dương ngày 14/10/1947) thì trong các vùng bị tạm chiếm ở Việt Nam, ở Lào và 
Campuchia giờ chính thức là múi giờ 8 kể từ ngày 1/4/1947. Tuy nhiên trong các 
vùng giải phóng vẫn giữ múi giờ 7 và sau Hiệp định giơnevơ các vùng giải phóng ở 
miền bắc cũng theo múi giờ 7 (Hà nội từ 10/1954 và Hải phòng cuối tháng 5/1955); 
riêng Lào trở lại múi giờ 7 vào ngày 15/4/1955."

I don't read Vietnamese, but I've read Brian Inglis's translation 
<http://mm.icann.org/pipermail/tz/2014-October/021654.html>, and if I understand 
it correctly the parenthesized text can be translated as "Hanoi from the end of 
October 1954 and Haiphong from the end of May 1955", which would mean a 
transition from UT+8 to UT+7 at 1954-10-31 24:00 or (equivalently) at 1954-11-01 
00:00. Perhaps the translation is incorrect, or perhaps I'm reading it 
incorrectly, but I'd like to know the details.More information about the tz mailing list